Yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on MirriRescue ry ja sen kotipaikka on Uusikaupunki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on auttaa hädänalaisia kissoja, parantaa kissan asemaa yhteiskunnassa ja arvostusta ihmisten keskuudessa sekä edistää eläinsuojelutyötä valtakunnallisesti resurssiensa mukaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ottaa laillisin keinoin kiinni kissoja joko omatoimisesti tai muun tahon pyynnöstä. Jokaisen kiinni otetun kissan tila arvioidaan ja toimenpiteet auttamiseksi päätetään tapauskohtaisesti. Ensisijaisesti pyritään pelastamaan, mutta yhdistyksen toimintaan kuuluu myös eutanasian järjestäminen niissä tapauksissa, joissa se on eläimen kannalta paras ratkaisu.

Yhdistys etsii uusia sijaiskoteja sekä organisoi ja johtaa sijaiskotitoimintaa kiinni ottamiensa kissojen osalta. Yhdistys pyrkii etsimään uusia ratkaisuja sijaiskotitoiminnalle yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa asian kehittämiseksi valtakunnallisesti.

Yhdistys etsii kaikille kiinni ottamilleen kissoille uudet kodit ja pyrkii varmistamaan, että kissat saavat oikeanlaisen ja hyvän kohtelun.

Yhdistys auttaa yksityisiä kissojen omistajia eteen tulevissa haasteissa olemassa olevien resurssien puitteissa mm. seuraavilla tavoilla:

 • kadonneiden kissojen etsintäapu ja loukutus
 • ongelmakäyttäytymisessä ratkaisun hakeminen yhdessä omistajan kanssa, jotta vältetään kissan hylkääminen tai lopetus
 • vaikean taloudellisen tilanteen kohdalla taloudellisen avun antaminen ruuan, hiekan, lääkkeiden ja eläinlääkärikulujen kohdalla
 • neuvonta ja ratkaisujen luominen yhteistyössä omistajan kanssa kissojen hallitsemattoman lisääntymisen ehkäisemiseksi

Yhdistyksen toimintaan kuuluu valistus-, neuvonta-, opastus- sekä tiedotustoiminta eläinsuojelutyöstä. Tätä voidaan tehdä eri kanavien kautta omilla julkaisuilla tai jakamalla edelleen muiden tahojen julkaisuja, järjestämällä tiedotus- tai koulutustilaisuuksia tai järjestämällä opinto- / tutustumismatkoja jäsenille ja muille eläinten suojelusta kiinnostuneille.

Yhdistys toimii yhteistyössä viranomaisten, muiden eläinsuojelutoimijoiden kanssa sekä tarvittaessa myös yritysten kanssa. Yhdistys pyrkii edistämään eläinten hyvinvointia edistäviä lakeja, asetuksia ja käytäntöjä ottamalla kantaa ja antamalla ehdotuksia viranomaisille, päättäjille sekä muille tarvittaville tahoille.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää huvitilaisuuksia, tukitapahtumia, huutokauppoja, myyjäisiä, arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä harjoittaa kirpputoritoimintaa ja kannatustuote- sekä eläinten hoitotarvikemyyntiä. Yhdistys perii luovuttamistaan eläimistä luovutusmaksua.

Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja sekä toimintaansa varten tarpeellista kiinteää tai irtainta omaisuutta.

Tarvittaessa yhdistys hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa jäsenilleen tai siihen osallisille taloudellista voittoa, hyötyä tai muuta etuisuutta.

3. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

4. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi ja kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja joka haluaa edistää yhdistyksen toimintaa.
Hallitus käsittelee jäsenanomukset ja päättää jäsenten hyväksymisestä.

5. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut yhdistystä tai toiminut yhdistyksen sääntöjen ja periaatteiden vastaisesti. Erotetulla jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen seuraavan yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi.

Mikäli jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan vuoden loppuun mennessä, voidaan hänet katsoa eronneeksi yhdistyksestä.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja ja vähintään kaksi, mutta enintään kuusi muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Yhdistyksen hallitukseen voidaan valita vain yhdistyksen varsinaisia henkilöjäseniä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin, sekä valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

9. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-huhtikuussa.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 • valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

11. Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.