Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Nimi: MirriRescue ry
Yhteystiedot: Kerkkätie 3 B 8, 01690 VANTAA
Puh: 045 1710 348
Rekisterinpitäjän edustaja: Milla Miettinen
Sähköposti: info@mirrirescue.fi

Rekisterin nimi

Mirrirescuen jäsenrekisteri.

Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään jäsentietojen ylläpitoon ja yhteydenpitoon sekä tiedotteiden ja kirjeiden lähettämiseen, mikäli jäsen on tämän hyväksynyt.

Rekisterin sisältö

Rekisteriin voidaan merkitä seuraavia käyttäjätietoja: Etu- ja sukunimi, yhteystiedot, yritys tai yhteisö ja palvelun käyttäjän mahdollisesti antama kielto koskien tietojen luovuttamista tai käyttämistä viestintätarkoituksiin.

Säännönmukaiset tietolähteet

Käyttäjätietoja voidaan yhteydenpidon ulkopuolella myös kerätä erilaisilla kilpailuilla ja markkinointikampanjoilla. Sähköiseen suoramarkkinointiin, esim. sähköpostitse lähetettävät uutiskirjeet, pyydetään jäseneltä erikseen suostumus.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Emme luovuta tietoja EU:N tai ETA:n ulkopuolelle. Tietojen käsittelemisessä käytettävät palvelimet ja muut tekniset palvelut voivat olla rekisterinpitäjän käyttämän ulkopuolisen palveluntarjoajan omistuksessa ja hallinnassa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköinen aineisto: jäsentietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja jäsentietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen määritellyt rekisterinpitäjän nimeämät henkilöt. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Vaitiolovelvollisuus sitoo rekisterin tietoja käsitteleviä henkilöitä. Jäsenrekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat suljetuissa konesaleissa suomalaisella palvelimella. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ja SSL-suojauksella ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja sinne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä.

Tarkastusoikeus

Palveluiden käyttäjällä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisterinpitäjän on samalla ilmoitettava rekisteröidylle rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä, mihin rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan.

Tarkastuspyynnön esittäminen:

Kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö lähetetään rekisterinpitäjän edustajalle kohdassa Mirrirescuen osoitteeseen tai lähetetään sähköpostilla rekisterinpitäjän edustajalle.
Rekisteristä on mahdollisuus poistua ilman seuraamuksia.